Kontakt: 665 248 128
E-mail: kontakt@pielegniarkadodomu.pl

Czynne 24h/7dni

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych pacjentów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej
„Rozporządzeniem”) każdy administrator zobowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego o
przetwarzaniu danych osobowych osób, których dane dotyczą. W niniejszej klauzuli informacyjnej dowiedzą się Państwo:

Kto jest administratorem?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Pielęgniarkadodomu.pl, działająca pod adresem – 05-840 Brwinów ul. Myśliwska 5. NIP: 6551930034 (zwana dalej „Pielęgniarką”).
Z administratorem mogą się Państwo kontaktować za pomocą poczty e-mail: < >, telefonicznie pod numerem 665248128 lub listownie na wskazany wyżej adres Pielęgniarki.

Jakie dane osobowe będą przetwarzane?

Pielęgniarka zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających ze świadczonych usług, w szczególności udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom. Zakres przetwarzanych przez Pielęgniarkę danych może się różnić w zależności od okoliczności oraz rodzaju udzielanego Państwu świadczenia zdrowotnego i może zawierać następujące kategorie informacji:

Państwa dane mogą być przetwarzane tylko przez osoby do tego uprawnione na mocy przepisów
prawa, które dokonują tego w sposób tradycyjny (dokumentacja papierowa), elektroniczny (dokumentacja elektroniczna) lub poprzez aparaturę medyczną, w której występuje możliwość przetwarzania danych osobowych.

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Pielęgniarka zobowiązana jest zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, które są przez Pielęgniarkę zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-e i art. 9 ust. 2 lit. a-c, f-j Rozporządzenia w celu realizacji obowiązków wynikających ze świadczonych usług, w szczególności działań służących udzielaniu świadczeń zdrowotnych pacjentom, w tym profilaktyce zdrowotnej, diagnozie medycznej, zapewnieniu opieki zdrowotnej, leczeniu.
Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane do celów archiwalnych, w celu rozpatrywania skarg i wniosków, do celów naukowych i do celów statystycznych (dane zanonimizowane – uniemożliwiające Państwa identyfikację).

Komu dane mogą być udostępnione?

W związku z realizacją celów wskazanych powyżej, Pielęgniarka może udostępnić Państwa dane osobowe uprawnionym do ich odbioru osobom lub podmiotom. W szczególności są to podmioty określone w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, m.in.:

Pielęgniarka może udostępniać Państwa dane osobowe również innym podmiotom, jeżeli okaże się to
niezbędne do realizacji celów. Odbiorcami danych osobowych mogą być m.in. inne podmioty wykonujące
działalność leczniczą, instytucje pomocy społecznej, organy władzy publicznej i samorządowej, podmioty systemu bezpieczeństwa i porządku publicznego, podmioty inspekcji sanitarnej i sanitarno-epidemiologicznej, Archiwum Państwowe, producenci, dostawcy i serwisanci aparatury medycznej, dostawcy oprogramowania, podmioty świadczące usługi związane z obsługą informatyczną, szkoleniową, prawną,

Jak długo dane będą przechowywane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z
udzielaniem Państwu świadczeń zdrowotnych.
Po upływie wyżej wskazanego okresu dokumentacja jest z reguły niszczona, chyba że pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy lub osoba, którą pacjent upoważnił, zgłosi się o jej wydanie.
Jakie prawa Państwu przysługują jako osobom, których dane dotyczą?
Przysługują Państwu określone w Rozporządzeniu prawa:
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia)
Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych (art. 16 Rozporządzenia)
Prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia)
Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia)
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia)
Prawo do sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia)
Prawa związane z zautomatyzowanym przetwarzaniem, w tym profilowaniem (art. 22 Rozporządzenia)
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 Rozporządzenia)
Prawo do informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych (art. 34 Rozporządzenia)
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 57 ust. 1 lit. f Rozporządzenia)

Pielęgniarka rozpatruje wnioski o realizację praw na zasadach określonych w art. 12 Rozporządzenia. W ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku Pielęgniarka udziela wnioskodawcy informacji o działaniach podjętych w związku z wnioskiem tj. realizuje wniosek zgodnie z żądaniem, informuje Państwa o konieczności przedłużenia terminu realizacji lub odmawia realizacji wniosku. Udzielanie informacji, prowadzenie korespondencji i podejmowanie działań przez Pielęgniarkę są wolne od opłat, chyba że Państwa żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter – wówczas Pielęgniarka ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielania informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań oraz ma prawo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Zakres oraz sytuacje, w których mogą Państwo skorzystać ze wskazanych wyżej praw wynikają z przepisów Rozporządzenia. Możliwość realizacji praw zależy od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych. Realizacja praw może podlegać ograniczeniom w przypadkach, w których mogłaby niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Czy podanie danych jest konieczne czy dobrowolne?

W myśl przepisów prawa, będących podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, podanie danych osobowych w celu udzielania świadczeń zdrowotnych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia świadczeń zdrowotnych. W nielicznych przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych będzie Państwa zgoda – podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi realizację celu, do którego niezbędna jest Państwa zgoda.

Porozmawiajmy!

Witam, jestem empatyczną i sympatyczną pielęgniarką. Realizuję wizyty domowe na terenie Warszawy i okolic. Opatrunki, pobranie krwi do badań, leczenie trudnych ran, opieka nad seniorami. Zapraszam do kontaktu. Pielęgniarka Beata

Zadzwoń

665 248 128

lub napisz: